OCHRANNÉ ZNÁMKY

Úvodní informace o ochranných známkách:

Ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek.

Datum přihlášení ochranné známky:

Zakládá přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby téhož druhu.

Zápis ochranné známky:

Zápisem ochranné známky vzniká jejímu přihlašovateli právo k ochranné známce. Přihlašovatel se současně stává majitelem ochranné známky a může se domáhat, aby porušování jeho práv bylo zakázáno, závadný stav odstraněn a nahrazena škoda.

Ochranná doba zapsané ochranné známky je 10 let od data přihlášení ochranné známky a lze ji neomezeně prodlužovat obnovou zápisu vždy na dalších 10 let.

Forma ochranné známky:

  1. národní ochranná známka - řízení probíhá před českým Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), platnost pouze na území ČR,
  2. mezinárodní - formální řízení o přihlášce provede nejprve český úřad, následně mezinárodní úřad, který poté informuje o přihlášce úřady zemí, v nichž má ochranná známka platit,
  3. komunitární ochranná známka - řízení o přihlášce probíhá před Úřadem průmyslového vlastnictví EU (EUIPO) ve španělském Alicante, platnost na celém území EU.

Legislativa:

Vybraná související národní legislativa:

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, v platném znění

Vybraná související mezinárodní legislativa:

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs)

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek

Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek