PRŮMYSLOVÉ VZORY

Úvodní informace o průmyslových vzorech:

Za průmyslový vzor se považuje vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů. Při zápisu se nepřihlíží ke znakům, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru.

Podmínky ochrany:

Průmyslový vzor musí být světově nový a mít individuální povahu. Podmínka světové novosti je splněna, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně. Podmínka individuální povahy je splněna, jestliže průmyslový vzor vyvolává u uživatele celkový dojem odlišný od celkového dojmu průmyslového vzoru, který byl zpřístupněn veřejnosti před podáním přihlášky. Za zpřístupnění veřejnosti se nepovažuje případ, jestliže průmyslový vzor byl zpřístupněn veřejnosti jako důsledek původcem poskytnuté informace během 12 měsíců před podáním přihlášky.

Jedna přihláška průmyslového vzoru může obsahovat neomezený počet průmyslových vzorů patřících do jedné třídy mezinárodního třídění průmyslových vzorů.

Datum podání přihlášky:

Zakládá přihlašovateli právo přednosti. Důsledky:

  1. V případě přihlášení shodného průmyslového vzoru bude průmyslový vzor zapsán pro přihlašovatele s dřívějším právem přednosti.
  2. V případě přihlášení do zahraničí, pokud k němu dojde do 6 měsíců od prvního podání, pohlíží se na přihlášku z hlediska novosti jako by byla podána v den prvního podání.

Práva ze zápisu průmyslového vzoru:

Po zápisu průmyslového vzoru je vymahatelná náhrada za porušování z něj plynoucích práv ode dne podání přihlášky. Nebyl-li průmyslový vzor zveřejněn, je náhrada za porušování práv vymahatelná po zápisu ode dne podání přihlášky jen tehdy, nebyl-li průmyslový vzor užíván v dobré víře.

Platnost průmyslového vzoru:

Zápis průmyslového vzoru platí 5 let od podání přihlášky průmyslového vzoru a lze jej opakovaně obnovit vždy o 5 let až na celkovou dobu 25 let od podání přihlášky.

Forma průmyslového vzoru:

  1. národní průmyslový vzor - řízení probíhá před českým Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), platnost pouze na území ČR,
  2. komunitární průmyslový vzor
    1. zapsaný průmyslový vzor Společenství (RCD) - řízení o přihlášce probíhá před Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) ve španělském Alicante, platnost na celém území EU,
    2. nezapsaný průmyslový vzor Společenství - ochrana vzniká pouhým zpřístupněním veřejnosti a trvá 3 roky, na celém území EU,
  3. mezinárodní - přihláška se podává u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), který provede formální kontrolu a vzor zapíše, poté informuje o přihlášce úřady určených zemí, v nichž má průmyslový vzor platit - ty mohou v dané lhůtě zápis vzoru odmítnout.

Legislativa:

Vybraná související národní legislativa:

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění

Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

Vybraná související mezinárodní legislativa:

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs)

Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů a Ženevský akt

Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů (ČR není smluvní stranou, EU je smluvní stranou)

Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslovém) vzoru Společenství

Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů