VYNÁLEZY

Úvodní informace o vynálezech:

Na vynálezy, které jsou světově nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné, se udělují patenty. Vynálezem je výhradně technické řešení.

Za vynálezy se nepovažují zejména:

 1. objevy, vědecké teorie a matematické metody,
 2. estetické výtvory,
 3. plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů,
 4. podávání informací.

Patenty se neudělují:

 1. na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům; to nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem,
 2. na odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat; toto ustanovení neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané,
 3. způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle (nevztahuje se na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách),
 4. na způsoby klonování lidských bytostí, na způsoby modifikace zárodečné linie genetické identity lidských bytostí, na způsoby, při nichž se používá lidské embryo pro průmyslové nebo obchodní účely, nebo na způsoby úpravy genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení bez podstatného medicínského užitku pro člověka nebo zvíře, a také na zvířata, která jsou výsledkem takového způsobu,
 5. na lidské tělo v různých stadiích vzniku či vývoje a pouhé objevení některého z jeho prvků, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu; to neplatí pro prvek izolovaný z lidského těla nebo jinak vyrobený technickým způsobem, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu, i když struktura tohoto prvku je totožná se strukturou přírodního prvku.

Datum podání přihlášky:

Zakládá přihlašovateli právo přednosti. Důsledky:
 1. V případě přihlášení stejného vynálezu v České republice bude udělen patent přihlašovateli s dřívějším právem přednosti.
 2. V případě přihlášení vynálezu do zahraničí, pokud k němu dojde do 12 měsíců po prvním podání, pohlíží se na takovou přihlášku z hlediska novosti jako by byla podána v den práva přednosti.

Zveřejnění přihlášky vynálezu:

Ke zveřejnění přihlášky vynálezu dojde po 18 měsících od data jejího podání. Zveřejnění zakládá nárok na ochranu proti porušovatelům budoucího patentu.

Žádost o úplný průzkum:

Patent může být udělen pouze po provedení úplného průzkumu Úřadem průmyslového vlastnictví. Žádost o úplný průzkum je možno podat v rozmezí 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu. Tato lhůta je neprodlužitelná, při jejím nedodržení přihláška zaniká.

Datum udělení patentu:

Od tohoto dne je vymahatelná náhrada za porušování práv z patentu, a to i zpětně za období ode dne zveřejnění přihlášky vynálezu.

Délka platnosti patentu je 20 let ode dne podání přihlášky vynálezu. V případě léčiv a přípravků na ochranu rostlin může být na chráněnou účinnou látku uděleno dodatkové ochranné osvědčení (SPC), kterým lze prodloužit dobu platnosti patentu maximálně o dalších 5 let.

Formy přihlášky vynálezu:

 1. národní - řízení před českým Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), platnost pouze na území ČR,
 2. mezinárodní (PCT) - první fáze řízení o přihlášce (podání, rešerše, zveřejnění, příp. předběžný průzkum) probíhá před mezinárodním úřadem duševního vlastnictví (WIPO), dále řízení pokračuje samostatně v jednotlivých vybraných smluvních státech nebo regionech, kterých je v současnosti 152,
 3. Evropská přihláška vynálezu - řízení o přihlášce probíhá před Evropským patentovým úřadem (EPO) až do udělení evropského patentu, který je možné následně validovat v zemích Evropské patentové úmluvy (EPC): AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, s možností rozšíření do BA, ME, MA, MD,
 4. národní přihláška vynálezu v zahraničí - řízení před národním zahraničním patentovým úřadem, platnost pouze na území daného státu.

Legislativa:

Vybraná související národní legislativa:

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění

Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, v platném znění

Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

Vybraná související mezinárodní legislativa:

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs)

Smlouva o patentové spolupráci (PCT)

Evropská patentová úmluva (EPC)

Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění