TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ

Topografií polovodičových výrobků se rozumí rozmístění, resp. zobrazení obvodových prvků v objemu integrovaného obvodu a jejich propojení. Každá topografie, která je výsledkem tvůrčí činnosti a která není v oboru polovodičových výrobků běžná, je způsobilá ochrany.

Ochrana vzniká dnem prvního neskrytého obchodního využití, pokud byla do 2 let od tohoto využití řádně podána přihláška u ÚPV, nebo dnem podání přihlášky u ÚPV, nebyla-li topografie do té doby obchodně využita (nebo pokud byla využita pouze skrytě). Ochrana trvá 10 let od konce kalendářního roku, v němž ochrana vznikla.

Podané přihlášky topografií nejsou podrobeny průzkumu. Splňuje-li přihláška topografie formální požadavky, Úřad ji zapíše a oznámí tento zápis ve Věstníku. Třetí osoby pak mohou podat žádost o zrušení topografie. V takovém případě je topografie podrobena úplnému průzkumu a shledá-li Úřad žádost o zrušení oprávněnou, vymaže topografii z rejstříku.

Legislativa:

Zákon č. 529/1991 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků, v platném znění