OZNAČENÍ PŮVODU, ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

Označení původu

Název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení (§ 2 a) zákona č. 452/2001 Sb.).

Zeměpisné označení

Název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území (§ 2 b) zákona č. 452/2001 Sb.).

Forma označení původu, zeměpisného označení:

  1. národní zápis,
  2. mezinárodní zápis označení původu u WIPO - podmíněno existencí národního zápisu označení původu,
  3. komunitární zápis.

Legislativa:

Vybraná související národní legislativa:

Zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Vybraná související mezinárodní legislativa:

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a jejich mezinárodním zápisu

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 (prováděcí předpis) a Nařízení Komise (ES) č. 628/2008, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1898/2006