PATENT x UŽITNÝ VZOR

Hlavní rozdíly mezi patentem a užitným vzorem:

 1. Užitným vzorem nelze chránit způsoby výroby nebo pracovní činnosti. Jejich ochrana je možná pouze patentem.
 2. Nároky na vynálezeckou činnost jsou u vynálezu vyšší než u užitného vzoru.
 3. Nároky na světovou novost jsou shodné.
 4. Úřad průmyslového vlastnictví provádí před udělením ochrany průzkum novosti a vynálezeckého kroku pouze u patentů, nikoli u užitných vzorů. Proto je u užitných vzorů vyšší pravděpodobnost, že chrání řešení, které není nové, a že v důsledku podání návrhu na výmaz užitného vzoru bude užitný vzor skutečně vymazán.
 5. Zveřejnění předmětu přihlášky vynálezu původcem není na závadu novosti, pokud k němu došlo vystavením na úředně uznané výstavě na základě mezinárodní smlouvy, a byla-li přihláška vynálezu podána do 6 měsíců po takovém zveřejnění, které však musí být do čtyř měsíců po podání přihlášky doloženo příslušným osvědčením. Na závadu novosti také není zveřejnění, které vyplývá ze zřejmého zneužití vzhledem k přihlašovateli. Podmínkou je opět podání přihlášky vynálezu do 6 měsíců od takového zveřejnění. U užitného vzoru není na závadu novosti jakékoliv zveřejnění výsledků práce přihlašovatele, pokud byla přihláška užitného vzoru podána do 6 měsíců od zveřejnění.
 6. Udělení patentu trvá rok, dva i více let, zápis užitného vzoru asi dva měsíce.
 7. Nejdelší možná délka ochrany patentem je 20 let, užitným vzorem pouze 10 let.
 8. Finanční náklady na ochranu vynálezu patentem několikanásobně převyšují náklady na ochranu zápisem užitného vzoru.
 9. Na základě podané žádosti o udělení patentu lze nejdéle do dvou měsíců po udělení patentu nebo zamítnutí ochrany, avšak ne později než 10 let od podání přihlášky vynálezu, podat žádost o ochranu téhož technického řešení zápisem užitného vzoru. Opačný postup není možný. Oba ochranné dokumenty mohou existovat vedle sebe.
 10. Ochrana vůči třetím osobám působí u vynálezu od zveřejnění jeho přihlášky, škoda je však vymáhatelná až po udělení patentu. U užitného vzoru ochrana působí a škoda je vymáhatelná ode dne jeho zápisu do rejstříku užitných vzorů.
 11. Ochrana užitným vzorem je vhodná zejména:
  1. pro obchodní případy s kratším časovým horizontem,
  2. pro jednorázový prodej průmyslového vlastnictví,
  3. pro rychlé zavedení výroby, která však nebude mít dlouhodobou perspektivu,
  4. pro technické řešení, které by neobstálo v přísných kritériích pro vynález,
  5. pro případ, kdy je třeba rychle získat ochranu - například když je podána přihláška vynálezu a dojde k porušování práv třetí osobou nebo takové nebezpečí hrozí, je vhodné odbočit z přihlášky vynálezu na užitný vzor a zápisem užitného vzoru tak dosáhnout relativně rychlé ochrany. Po porušovateli může být požadováno kromě peněžité náhrady i zanechání dalšího využívání, což v případě přihlášky vynálezu by bylo možné až po udělení patentu.
 12. Naproti tomu ochrana patentem je vhodná zejména:
  1. pro světově nové technické řešení s nadějí na úspěšné projití přísným průzkumem,
  2. pokud se výroba na něm založená jeví jako dlouhodobá a perspektivní,
  3. při silné konkurenci.