OBECNÉ INFORMACE

Ve věcech ochrany průmyslových práv platí pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a před soudem mimo jiné i následující ustanovení:

 1. Prominutí zmeškání lhůty je možné, požádá-li o to účastník do dvou měsíců ode dne, kdy pominula překážka zmeškání, ale ne později než 1 rok ode dne, kdy měl být úkon učiněn (§ 65 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích).
 2. Nahlížení do spisu může Úřad povolit třetím osobám jen po zveřejnění spisu a jen pokud prokáží právní zájem (§ 66 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích).
 3. Rozhodnutí Úřadu jsou přezkoumatelná soudem.
 4. Osoby, které nemají na území České republiky bydliště nebo sídlo, musí být v řízení před Úřadem zastoupeny zástupcem podle zvláštních právních předpisů (např. patentovým zástupcem).
 5. V případě neoprávněného zásahu do práv chráněných tímto zákonem, s výjimkou práv z patentů a dodatkových ochranných osvědčení se může ten, jehož právo bylo porušeno, domáhat zejména toho, aby rušení práva bylo zakázáno a aby následky porušení byly odstraněny. Byla-li tímto zásahem způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu; nahrazuje se to, oč se majetek poškozeného škodnou událostí zmenšil (skutečná škoda) a čeho by byl dosáhl, kdyby nenastala škodná událost (ušlý zisk). Byla-li tímto zásahem způsobena nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat i v peněžitém plnění (§ 75 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích).

Náležitosti přihlášky

Přihláška vynálezu

Dokumenty a údaje nezbytné pro přijetí přihlášky vynálezu:

 1. žádost o udělení patentu,
 2. popis vynálezu s nároky, výkresy (jsou-li součástí přihlášky vynálezu),
 3. údaje o přihlašovateli,
 4. nárokování priority, vč. identifikace prioritní přihlášky (pokud je nárokována priorita).

Dokumenty a údaje, které mohou být předloženy dodatečně:

 1. překlad popisu, nároků a anotace do češtiny,
 2. formálně upravené výkresy,
 3. plná moc (notářské ověření není podmínkou),
 4. prioritní dokument (nárokuje-li se priorita) a doklad o postoupení práva přednosti (pokud přihlašovatelem není přihlašovatel prioritní přihlášky), podepsaný přihlašovatelem prioritní přihlášky - oba dokumenty musí být podány na výzvu Úřadu ve stanovené lhůtě),
 5. identifikace původce (pokud si původce nepřeje být zveřejněn, Úřad jeho jméno nezveřejní),
 6. doklad o nabytí práva na patent, není-li původce zaměstnancem přihlašovatele.

 

Přihláška užitného vzoru

Nepřikládá se anotace. Ostatní požadavky a pravidla jsou stejná jako pro přihlášku vynálezu.

 

Přihláška průmyslového vzoru

Dokumenty a údaje nezbytné pro přijetí přihlášky průmyslového vzoru:

 1. 5 ks výkresu(ů) do velikosti A4 a/nebo fotografie(í), o velikosti A6 až A5,
 2. identifikace přihlašovatele,
 3. nárokování priority, vč. identifikace prioritní přihlášky (pokud je nárokována priorita).

Dokumenty a údaje, které mohou být předloženy dodatečně:

 1. plná moc (notářské ověření není podmínkou),
 2. prioritní dokument (nárokuje-li se priorita) a doklad o postoupení práva přednosti (pokud přihlašovatelem není přihlašovatel prioritní přihlášky), podepsaný přihlašovatelem prioritní přihlášky - oba dokumenty musí být podány na výzvu Úřadu ve stanovené lhůtě),
 3. identifikace původce (pokud si původce nepřeje být zveřejněn, Úřad jeho jméno nezveřejní),
 4. popis vzoru (není povinný).

 

Přihláška ochranné známky

Dokumenty a údaje nezbytné pro přijetí přihlášky ochranné známky:

 1. vyobrazení ochranné známky (slovní, obrazová, kombinovaná nebo trojrozměrná známka provedená barevně nebo černobíle),
 2. seznam výrobků a/nebo služeb, pro něž je požadována ochrana, včetně zatřídění podle mezinárodního třídění výrobků a služeb,
 3. identifikace přihlašovatele,
 4. nárokování priority, vč. identifikace prioritní přihlášky (pokud je nárokována priorita).

Dokumenty a údaje, které mohou být předloženy dodatečně:

 1. plná moc (notářské ověření není podmínkou),
 2. prioritní dokument (nárokuje-li se priorita) a doklad o postoupení práva přednosti (pokud přihlašovatelem není přihlašovatel prioritní přihlášky), podepsaný přihlašovatelem prioritní přihlášky - oba dokumenty musí být podány na výzvu Úřadu ve stanovené lhůtě).